top of page
MESLEK STANDARTLARI

Ulusal Meslek Standardı;

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. 

 • İş analizine dayanır. Sürece sosyal tarafların etkili olarak katılması, görüş ve katkısının alınması esastır.

 • Kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve meslekî açıdan sahip olunmaması gereken hususları içerir.

 • Meslekî yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir.

 • Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri içerir.

 • İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta yazılır.

 • Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

 • Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez.

Ulusal Meslek Standartlarının yararları;

İşverenler için

 • İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, nitelikli işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır,

 • İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,

 • İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır,

 • Mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir.

Bireyler için

 • Meslek standartları kişiye, bir işi başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olduğunu göstermektedir,

 • Meslek standartları temel alınarak yapılan mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermektedir,

 • Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

Eğitimciler için

 • Meslek standartları, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler hakkında bilgi verir,

 • Mesleki eğitim, meslek değiştirme, meslekte ilerleme vb. eğitim programları bu çerçevede hazırlandığında, kişilerin iş yaşamınca kabul gören meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi mümkün olmaktadır,

 • Eğitimciler ne öğretmeleri gerektiğini bilmektedirler,

 • Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurulmakta ve iş yaşamının eğitime katılımı ve katkısı alınmaktadır. 

MESLEK HARİTASI *

* isimlerin üzerine tıklayarak indirebilirsiniz

FİLM (UZUN – KISA METRAJ, DİZİ, BELGESEL, REKLÂM, KLİP, ANİMASYON)

Sanat Yönetmeni (Film) 

Sanat Yönetmeni Yardımcısı (Film)

Sanat Bölümü Koordinatörü

Aksesuar Sorumlusu (Film)

Aksesuar Yardımcısı (Film)

Set Aksesuar Sorumlusu (Film)

Set Aksesuar Yardımcısı (Film)

Aksesuar Tasarımcısı

Set Giydirme

Set Giydirme Yardımcısı

Set Dekoratörü (Film)

Set Dekoratör Yardımcısı (Film)

Dekor Şefi (Film)

Kostüm Tasarımcısı (Film – Sahne Sanatları)

Kostüm Tasarım Yardımcısı (Film)

Kostüm Devamlılık Sorumlusu (Film)

Gardırop Sorumlusu (Film)

Makyaj Tasarımcısı (Film)

Makyaj Sorumlusu (Film)

Makyaj Yardımcısı / Set Makyözü

Saç Tasarımcısı (Film)

Set Kuaförü (Film) 

Plastik Makyaj Tasarımcısı (Film)

Plastik Makyaj Yardımcısı

SAHNE SANATLARI (TİYATRO, BALE, OPERA, PERFORMANS, DANS)

Sahne Tasarımcısı

Kostüm Tasarımcısı (Sahne Sanatları, Film)

Kukla Tasarımcısı

Işık Tasarımcısı (Sahne Sanatları)

Makyaj Tasarımcısı (Sahne Sanatları)

Dekor Realizatörü

Butafor

Kostüm Realizatörü

Sahne Ressamı

Perukacı

Şapkacı

Sahne Makyözü

Kaşör

Sahne Heykeltıraşı

Notist

Sahne Fotoğrafcısı / Set Fotoğrafçısı

Aksesuar Sorumlusu (Sahne Sanatları)

Giydirici

Gardırop

MESLEK STANDARTLARINDA YER ALAN TERİMLER
Çapa 1
 • ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

 • ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

 • AKSESUAR TASARIMI: Çevre düzenlemesi ve/ veya kostümlerde yer alan tamamlayıcı unsurların içerik ve biçimlerinin zihinde oluşturulması ve üretilmek üzere çizimlerinin yapılmasını,

 • AKSESUAR: Film mekânının içinde bulunan (mobilyadan toplu iğneye kadar) tüm hareketli nesneleri ve kostümlerde tamamlayıcı unsur olarak bulunan veya rol kişisi tarafından fiilen kullanılan (gözlük, çanta v benzeri)  nesneleri,

 • ÇEKİM FORMATI: Çekimin yapıldığı kayıt ortamını ve teknik koşullarını,

 • ÇEKİM YERİ: Çekim yapılan mekânın/dekorun bulunduğu ve geri planda çekime hizmet edecek tüm faaliyetlerin gerçekleştirildiği açık ya da kapalı alanları, 

 • ÇEKİM/İŞ PROGRAMI: Sahnelerin ne zaman, nerede, hangi ekipmanlarla, kimlerle, nasıl yapılacağına dair planlamayı içeren çizelgeyi,

 • ÇEKİM: Projenin fiilen gerçekleştirildiği aşama; kayıt kayda hazırlık ve kayıt aralarının toplamından oluşan zaman dilimini,

 • DANIŞMAN: Araştırma yapılan konularda ihtiyaç halinde bilgisine başvurulan uzman kişiyi,

 • DEKOR MALZEMESİ:  Dekoru oluşturan unsurların üretiminde kullanılacak materyal ve eşyanın (ahşap, demir, boya, mobilya vb.) tümünü,

 • DEKOR ŞEFİ: Film dekorunun inşa sürecini yürüten kişiyi,

 • DEKOR TASARIMI: Yaratılacak/oluşturulacak mekanın zihinlerde canlandırılabilmesi için  üretim öncesinde yapılan çizim, maket vs. türü  biçimlendirme faaliyetlerini,

 • DEKOR TEKNİKLERİ: Dekorun oluşturulması sürecinde, öncelikler ve gereklilikler hesap edilerek kullanılan her türlü alan oluşturma, inşa etme, düzenleme, benzerini üretme vb. yöntemlerini,

 • DEKOR UYGULAMA EKİBİ: Tasarlanan dekoru gerçekleştirmek için çalışan, marangoz, demirci boya ekibi, terzi, döşemeci, heykeltıraş, ressam, grafiker, teknik ressam vb. kişilerin tümünü,

 • DEKOR: Filme alınan bir yapıtın konusunun geçtiği yerin özelliklerini içeren, tasarlanarak inşa edilen kurmaca mekânları,

 • DEKOR: Sinema, televizyon ve tiyatroda sahneye konulan ya da filme alınan bir yapıtın konusunun geçtiği yerin özelliklerini belirleyen/içeren, tasarlanarak inşa edilen kurmaca yapıları ve gereçlerin(mobilya, aksesuar ve benzeri) ve bunların set/sahnede düzenlenmiş biçimini,

 • DEKOR: Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen (gerçek yada inşa edilmiş) mekan, üç boyutlu nesne, fon, zemin, efekt, aksesuar ve benzeri öğelerin bütününü,

 • DEKUPAJ: Çekilecek sahnenin oyuncu mizanseni, kamera yer, hareket ve objektiflerinin saptanarak, öngörülen montaj sıralaması ile bir kağıt üzerinde, kuş bakışı kroki yapılarak listelenmesini,

 • DEVAMLILIK: Genelde senaryo içinde parça ve bütün ilişkisini kontrol etmeyi/sağlamayı, özelde ise senaryo içindeki sahneleri ve bu sahneler içinde kullanılan her türlü unsuru ve birbiri ile bağlantılarını incelemeyi, not almayı ve çekim/kayıt aşamasını sürekli kontrol ederek, gözlemleyerek, kayıt esnasında oyuncu hareketleri dahil tüm ayrıntıları takip ederek, sahnelerin ve planların uyumlu olmasını sağlamayı,

 • DRAMA: Televizyon ve radyoda, anlatımın senaryoya dayandığı; konunun serim, düğüm ve çözüm sıralamasıyla sunulduğu, dramatik yapıya sahip yapım ya da aynı içerikteki tiyatro eserini,

 • DRAMATURJİ: Bir metnin görsel işitsel alana aktarılması aşamalarında; neden sonuç ilişkileri ile çözümlenmesini, bütünsel ve estetik, tutarlılık gözetilerek metnin içindeki nedenselliklerin; tarihi, olay örgüsü, tür, üslup, tema ve karakterlerle uyumu bakımından analizini ve üretime dönük tasarlama, yorumlama sürecini,

 • EKİPMAN: Film hazırlık ve çekim aşamalarında kullanılan makine, cihaz, araç, gereç, teknik aksesuar ve aparatları,

 • FİLM: Klip, reklâm, dizi ve sinema gibi, belli bir senaryodan hareketle, çekim ve iş programına göre kamera ile kaydedilen, bilgisayar ortamında kurgulanan imgelerin/ görüntülerin tümünü,

 • GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Film projesinde, eser ve/veya iş sahibinin beklentileri ile yönetmenin talebi doğrultusunda, yapım koşullarının belirlediği imkânlar çerçevesinde, yapımın kendine has bir tarzda görsellik kazanması amacı ile, ışık, grip ve kamera ekiplerinin koordinasyonu ve yönetimini sağlayan, görüntünün amaca uygun tespit edilebilmesi için çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası süreçlerde, kendisine özgü sanatsal yaklaşımını ve hususiyetini katmak sureti ile yaratıcı ve teknik kararları veren, görsel sanatlar ve sinema dili bilgi ve görgüsüne sahip kişiyi, 

 • GÜNLÜK İŞ PROGRAMI (CALL SHEET): Çekim gününden önce hazırlanan, çekim günü ile bir sonraki günü kapsayan, içinde projenin günlük iş programını, künyesini, yemek saatlerini, hava durumunu, sete en yakın hasta haneyi, acil durum numaralarını, çekim yapılacak mekanların açık adreslerini, karakter/oyuncuların ve ekibin saat kaçta sette olacaklarını, motor/kayıt saatini, gün içinde ihtiyaç duyulacak figüran – dekor/aksesuar – kostüm/aksesuar – saç/makyaj – prodüksiyon ve ekstra/özel teknik malzemenin listesini, sürücü kontak bilgilerini, telsiz kanal numaralarını, güncel tarih/çekim gününü ve önemli notları, 

 • ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

 • İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

 • İŞ KAZASI: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,

 • İŞVEREN KURUM/KURULUŞ: Bir işin/projenin gerçekleştirilmesi için gereken bütün olanakları, istihdam ve finansmanı sağlayarak, projeyi gerçekleştirecek oyuncu, teknik ve yaratıcı ekip ile iş sözleşmesi yapan ve bu kişileri, ücret karşılığı çalıştıran gerçek ya da tüzel kişi, kurum ya da kuruluşları,

 • KADRAJ: Çerçeve, kameranın görüntülediği alan, görüntü çerçevesi ya da kareyi, 

 • KARAKTER ANALİZİ: Bir senaryodaki karakterlerin amaç, hedef, çatışma, kişisel geçmiş, davranış, alışkanlık, konuşma şekli, öyküye etkileri, sosyolojik arka plan, tarihsel arka plan gibi başlıklarla incelenmesini,

 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları, 

 • KOSTÜM MALZEMESİ: Kostümü oluşturan unsurların üretiminde kullanılacak materyal ve eşyanın (kumaş, deri vb.) tümünü,

 • KOSTÜM TASARIMI: Yaratılacak kostümün hayal edilerek; farklı teknikler kullanarak görselleştirme sürecini,

 • MAKYAJ: Özel üretilen kozmetik malzemelerle ciltteki kusurları örtmek, anatomik kusurları gizlemek, hatları vurgulamak, teni renklendirmek ve fiziksel görünümü değiştirmek için yüze ve bedene yapılan her türlü uygulamayı,

 • MEKÂN GEZİSİ: Bir film projesinde senaryoya uygun olarak aranan ve önerilen mekânların karar vermek amacıyla gezilmesini,

 • MEKÂN SORUMLUSU: Sanat Yönetmeninin yönlendirmesi ile projeye uygun kapalı ya da açık çekim yapılabilecek alanları arayan, sunan ve belirlenen çekim alanlarının tüm süreç boyunca yardımcılarıyla denetim altında tutan nitelikli kişiyi,

 • MEKÂN: Film çekimi yapılabilmesi için, sınırları önceden belirlenen, gerektiğinde bazı düzenlemeler yapılarak çekime uygun duruma getirilen açık ya da kapalı alanları,

 • MESLEKİ PORTFÖY (PORTFOLYO): Bireyin çeşitli kariyer amaçlarına göre kullandığı ve mesleki faaliyetlerinin çıktıları olan belge ve her türlü yazılı, görsel dokümanlarının bulunduğu dosyayı,

 • MİZANSEN: Bir sinema eserinde belirli bir sahnenin çekimi sırasında oyuncuların nasıl ve ne şekilde hareket edeceklerinin, nerede duracaklarının, ne yapacaklarının, zamanlama ve tempolarının, hal ve tavırlarının, ses tonlarının ve bunların tümünün kameraya göre ve kamerayla ilişkilerinin belirlenmesine verilen ismi,

 • ÖZEL EFEKT: Mekanik ya da kimyasal teknikler vasıtasıyla doğrudan çekim alanında sıra dışı etkiler yaratmak amacıyla gerçekleştirilen eylemleri,

 • ÖZELLİKLİ KOSTÜM: Bir kostüme normal fonksiyonu dışında bir işlev yüklenilmesi halinde; (herhangi bir nedenle zarar görebilme ihtimali, özel efekt kullanımı, senaryo gereği yırtılma, ıslanma gibi) kostümün uygun çözümler sağlayabilecek biçimde tasarlanmasını, 

 • PLAN: Senaryodaki bir sahnenin yaratılmak istenen etkiye göre çekim için önceden bölümlenmesiyle oluşan her bir parçayı,

 • PROJE: Sinema, tiyatro, televizyon, medya vb. değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş çalışma tasarısını,

 • RAMAK KALA OLAY:  İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

 • REJİ EKİBİ: Sinema, dizi, klip ve reklam filmi projesinde, yönetmen yardımcılarından oluşan ekibi,

 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

 • RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

 • SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ: Levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim veya el kol işaretleri yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi yada talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri,

 • SAHNE: Senaryoda belirli bir mekânda geçen veya kendi içinde bir hareket bütünlüğü olan,  çekimde tek plandan veya planlar dizisinden oluşan, numaralandırılmış anlatı bölümünü,

 • SANAT / TASARIM EKİBİ: Yapımın gerçekleştiği alanın filme uygun düzenlenmesinden, oyuncunun kostüm, saç ve makyaj’ının tasarlanmasını, efekt ve grafik vs gibi uygulamaları içeren, filmin görsel dünyasına ilişkin tüm unsurların tasarım, üretim ve uygulamasından sorumlu ekipleri,

 • SANAT EKİBİ: Sanat yönetmeninin filmin sanatsal vizyonu kapsamında oluşturduğu direktiflerini; uygulayan, geliştiren, oluşturan ve katkı sunan ekibi,

 • SANAT YÖNETMENİ: Sinema, belgesel, dizi, klip ve reklam filmi projelerinde film mekân, dekor ve aksesuarlarını sanatsal vizyon ve kendine özgü yaratıcı hususiyetini katmak sureti ile tasarlayan ve bu tasarımların gerekli uygulama süreçlerini ve çalışmaları yöneten ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten, görsel sanatlar ve sinema dili bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiyi, 

 • SENARYO DÖKÜMÜ: Hazırlık sürecinde/çekimden önce, senaryodaki her sahneyi öğelere bölerek önemli hale getiren, içinde sahne numarasını, gün dönümlerini, zamanını, mekanını, oyuncularını/figüranlarını, kostümünü, saç ve makyaj notlarını, dekor ve aksesuar notlarını, prodüksiyon notlarını, sahne özetini, ve sahne sayfa uzunluğunu kapsayan çizelgeyi,  şablonu,

 • SET EKİBİ: Şefleri yönetiminde, film, ışık, ses ve gerekli tüm ihtiyaçlar ile donanımların lojistiğini sağlayan, donanımların yüklenmesini ve indirilmesini sağlayan, kamera için gerekli platformları kuran, küçük arızaları gideren ve başka yardımlar için sürekli sette hazır bulunan, yardımcı personelin oluşturduğu topluluğu,

 • SET: Film çekiminin yapıldığı mekân ve çekim için gerekli ekipmanın konuşlandırıldığı alanı, 

 • SET: Sinema ya da televizyon filmi, dizi, reklâm vb. gösterim şekillerinin gerçekleştiği gerçek ya da kurmaca alanı,

 • STORYBOARD/ÖYKÜ ÇİZELGESİ: Sinema filmi, dizi, reklam, belgesel, animasyon gibi yapımlarda senaryo, metin ya da akışa uygun olarak çekim ölçekleri ve açıları, kamera hareketleri temel alınarak çekilmesi ya da hazırlanması planlanan görüntülerin plan ve sahne olarak elle ya da sayısal ortamda çizimlerinin ya da görsel düzenlemesinin oluşturulmasını,

 • STÜDYO: 1. Televizyon, radyo, sinema ve müzik yapımlarını gerçekleştirmek üzere özel olarak tasarlanan; ses ve ışık yalıtımı olan; kamera, ışık, ses birimlerinin yanı sıra okuyucu ve kaydedici cihazların bulunduğu, bütün sistemi kontrol eden ünitenin ve veri iletim altyapısının bulunduğu yüksek tavanlı kapalı çalışma mekânı. 2. Çekim yapılması amacı ile oluşturulmuş, çevre koşullarının kontrol altında tutulabildiği açık ya da kapalı alanı,

 • TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 

 • TEKNİK ÇİZİM: Bir şeyin nasıl çalışacağı ya da nasıl üretileceğini anlatmak üzere yapılan çizimi,

 • TEKNİK KEŞİF (GEZİ): Kesinleştirilen mekânları ya da kurulan dekorları ilgili birimlerin çekim aşamasına yönelik değerlendirilmelerde bulundukları ziyareti,

 • VİZYON: Sinema TV alanında sanat yönetmeninin filmin ortaya çıkışından önce belirlediği ve filmin ortaya çıkış süreci boyunca da uygulanmasını sağladığı ve filmin bitmiş halini belirleyen sezgi, önsezi, duygu, düşünce, yöntem, üslup, prensip, ilke ve kurallar bütününü,

 • YAPIMCI: Bir işin/projenin gerçekleştirilmesi için gereken bütün olanakları, istihdam ve finansmanı sağlayarak, projeyi gerçekleştirecek oyuncu, teknik ve yaratıcı ekip ile iş sözleşmesi yapan ve bu kişileri, ücret karşılığı çalıştıran gerçek ya da tüzel kişi, kurum ya da kuruluşları,

 • YÖNETMEN (REJİSÖR): Tiyatro, televizyon, sinema vb. performans gerektiren yapımlarda kendi vizyonu doğrultusunda, oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, kostüm, müzik vb. öğeler arasında birlik sağlayan ve mevcut projeyi hayata geçiren kişiyi, 

 •                                                                  tanımlar.

bottom of page