top of page

FİLM VE SAHNE TASARIM EKİPLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM - KURULUŞ HÜKÜMLERİ

                                                 

Derneğin Adı

Madde 1:         Derneğin adı “FİLM VE SAHNE TASARIM EKİPLERİ DERNEĞİ ”dir. Kısa ad olarak FST kullanılır.

 

Derneğin Merkezi

Madde 2:         Derneğin Merkezi İstanbul ilidir. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında ve temsilcilikler açabilir.

 

Derneğin Amacı

Madde 3:         FST etkinliklerini yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar.

 1. Film ve Sahne Sanatları alanında çalışan tasarım ekiplerini aynı çatı altında bir araya getirerek, oluşturulacak ortak ilkeler, mesleki ve etik değerler doğrultusunda

 2. Üyelerin çalışma koşullarını iyileştirilmesi ve hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi için çalışmak.

 

Faaliyet Konuları ve Alanı

Madde 4:         Dernek belirtilen amaçlarını doğrultusunda;

 1. Çalışma grupları oluşturarak amaçlara hizmet edecek yönergeler, yönetmelikler hazırlar.

 2. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirecek çalışmalar yapar.

 3. Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, üniversiteler, mesleki kuruluşlar, vakıf, dernek, birlik, sendika ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapabilir, platformlar oluşturabilir.

 4. Üniversiteler ve meslekle ilgili kurumlar ile bağlantı halinde atölye çalışmaları, forumlar, sergiler, söyleşiler vb. düzenler.

 5. Mesleki konularda üyeleri arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlayacak ve üyelerinin mesleki yeterliliğini artıracak faaliyetlerde bulunur. Bu doğrultuda meslek standartlarının oluşturulması ve yerleşmesi için çalışır.

 6. Üyelerinin çalışma koşullarının ve haklarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, korunması ve standartların oluşturulması için girişimlerde bulunur.

 7. İşyerinde her türlü mobing ve taciz ve ayrımcılığa karşı tavır alır.

 8. Derneği ve dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve hukuki ihtilaflara taraf olur, üyelerinin haklarının korunması amacıyla dava açar. Müdahil sıfatıyla davalara katılır ve bu türden hukuki işlemler için vekil tayin eder.

 9. Üyelerinin birbirleri ile veya sektördeki diğer gerçek ve tüzel kişilerle aralarında doğabilecek ihtilafların yargı yoluna gitmeden çözümü için hakemlik ve arabuluculuk yapar,

 10. Gerekli hallerde hukuki destek sağlar,

 11. Sektörü ve doğrudan üyelerini ilgilendiren her türlü yasal değişiklik öncesi ve sonrası hukuksal metin ve fikir üreterek yasa yapım çalışmalarına aktif katılmayı hedefler.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM - ÜYELİK HÜKÜMLERİ

                                           

Üye Olma Hakkı

Madde 5:         Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan derneğin amaçlarını ve ilkelerini kabul eden gerçek kişiler derneğe üye olabilirler. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet iznine sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik Türleri ve Koşulları

Madde 6:         Derneğin üç türlü üyeliği vardır.

 1. Asli Üye: Film ve Sahne Sanatları alanında tasarım ekiplerinde çalışanlar derneğe asli üye olabilirler. Yönetim kurulu kararıyla üyelik için (belirli bir süre çalışmış olmak gibi) kıstaslar konulabilir. Bu kıstaslar başvuru formunda belirtilir.

 2. Fahri Üye: Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan ve dernek faaliyetlerine faydalı olabilecek gerçek kişiler yönetim kurulunun kararı ile fahri üye olurlar. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Aidat vermek zorunda değildirler.

 3. Onursal Üye: Derneğe/sektöre yardımı ve katkısı bulunmuş gerçek kişilere yönetim kurulunun önerisi ve üyelerin salt çoğunluğunun alacağı kararla onursal üyelik verilebilir. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Aidat vermek zorunda değildirler.

 

Üyelik İşlemleri

Madde 7:         Derneğe asli ve fahri üye olmak için; iki (2) fotoğraf ile birlikte, doldurulan başvuru formunu dernek yönetim kuruluna teslim ederek ya da elektronik posta yoluyla göndererek başvurulabilir.

Yönetim kurulu en geç 30 gün içinde başvuruyu karara bağlar ve elektronik posta yoluyla adaya bildirir.  Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

 

Üyelikten Ayrılma

Madde 8:         Üyeler diledikleri zaman yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten ayrılabilirler. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9:         Aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde; ilgili üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 2. Derneğin amacına ve bunların uygulanmasıyla ilgili olarak dernek yetkili organlarınca alınan karar ve ilkelere uymamak,

 3. Dernek aleyhine her türlü menfi yayın yapmak,

 4. Üyelik için tüzükte ve ilgili mevzuatta düzenlenen gerekli koşulları kaybetmiş olmak,

 5. Üyelik ödentisini mazeretsiz altı ay boyunca ödememek.

 

Üyelikten Çıkarılmaya İtiraz

Madde 10:       Üyelikten çıkarılanlar çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak yönetim kurulu kanalı ile itiraz edebilir.

 1. Üyenin bu itirazı asli üyelerin onayına sunularak kesin karara bağlanır.

 2. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

 3. Üyelikten çıkarılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

  

         

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - DERNEĞİN ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Derneğin Organları

Madde 11.       Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Genel kurul

 2. Yönetim kurulu

 3. Denetim kurulu

 4. Etik kurul

Dernek Genel Kurulu

Madde 12.       Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup,  asli üyelerden oluşur.  Diğer üyeler oy hakkı olmaksızın misafir olarak genel kurula katılabilirler.

 

Genel Kurul Toplanma Zamanı

Madde 13.       Genel kurul her üç yılda bir Ekim ayı içinde olağan olarak toplanır.

 1. Genel kurul, olağan toplantı dışında; yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç otuz gün içerisinde yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

 2. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Genel Kurula Katılma Hakkı

Madde 14: Üyenin genel kurula katılabilmesi için bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma payı borcunun bulunmaması gerekir.

 

Genel Kurul Çağrı Usulü

Madde 15:       Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. 

 1. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek e- posta iletisive sosyal medya hesapları aracılığıyla toplantıya çağırılırlar. Aynı çağrıda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.  İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında yedi günden az altmış günden fazla zaman bırakılamaz. 

 2. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple de geri bırakılabilir.  Bu durumda, geri bırakılma sebepleri de belirtmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak genel kurula katılacak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantıdaki çağrı usulüyle yeniden çağrılırlar.

 3. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

 

Genel Kurul Toplantı Yeri

Madde 16:       Dernek genel kurul toplantıları yönetim kurulunun belirleyeceği ve duyuracağı tarih, saat ve yerde yapılır.

 

Genel Kurul Toplantı Usulü

Madde 17:       Genel kurul katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

 1. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun asli üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 

 2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Listede adı bulunan üyeler yönetim kurulunca görevlendirilecek kişilere kimliklerini göstererek toplantı yerine girerler.

 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa; toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde yönetim kurulu tarafından bir tutanak düzenlenir.

 4. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

 5. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 6. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 7. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usulleri

Madde 18:       Genel kurulda aksine karar alınmamışsa; oylamalar divan başkanının belirleyeceği bir yöntemle açık olarak yapılır.

 1. Gizli oylama yapılacak ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 2. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 1. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek ya da elektronik ortamda toplantı düzenleyerek aldığı kararlar geçerlidir.

 2. Alınan kararlar yazılı olarak tüm üyelere gönderilir.

 3. Bu şekilde karar alınması olağan genel kurul toplantısı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 19:       Aşağıda belirtilen hususlar genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.  

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibra edilmesi,

 4. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 6. Derneğin benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon gibi üst birlik ve kuruluşlara katılması, kurucu olarak katılması veya ayrılması, katılım payları ve ödeme konuları için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 7. Yurt içi ve yurt dışında temsilciliklerin açılmasının kararlaştırılması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlarla üye olarak katılması veya ayrılması,

 9. Derneğin feshedilmesi,

 10. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 11. Dernek üyeleri için sandık kurulması,

 12. Dernek üyeleri için lokal açılması,

 13. Dernek iktisadi işletmesinin kurulması,

 14. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 15. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 16. Derneğin vakıf kurması

 17. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 18. İlgili mevzuatta genel kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili 
Madde 20:       Yönetim kurulu, yedi (7) asli ve beş (5) yedek üye olarak genel kurulca asli üyeler arasından 3 yıl için seçilir.

 1. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

 2. Yönetim kurulu tüm üyelerinin bilgilendirilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir ve üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.

 3. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 4. Yönetim kurulu asli üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 21:       Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:  

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek, yardımcı kurullar oluşturmak, görev ve yetkilerini tespit etmek,

 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

 7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 9. Derneğin ihtiyaçları doğrultusunda personel alımı yapmak,

 10. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 11. Derneğin amaçlarına uygun çalışmalar yapmak üzere danışma kurulları, çalışma grupları veya alt komiteler oluşturmak,

 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim Kurulu ve Görevleri

Madde 22:       Denetim kurulu, genel kurul tarafından üç yıl süre için 3 asli ve 3 yedek üye seçilerek oluşturulur.

 1. Yönetim kurulunun iş ve işlemlerinin ve dernek çalışmalarının tüzükte belirlenen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.

 2. Denetim kurulu, denetim görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar.

 3. Denetim kurulu, derneğin hesap işlerinde gördüğü aksaklıkları ya da dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini ve eleştirilerini yönetim kuruluna yazılı olarak verebileceği gibi, gerekli olan durumlarda yönetim kurulu toplantılarına da katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilir.

 4. Denetim kurulu, her dönem sonunda genel kurula derneğin çalışmaları konusunda rapor verir.

 5. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağırılmasını isteyebilir.

 

Etik Kurul ve Görevleri
Madde 23:       Etik kurul genel kurulda üç yıl için seçilen 3 asli ve 3 yedek üyeden oluşur. Derneğin mesleki ve etik ilkeler yönergelerine dayanarak faaliyetlerini yürütür.

 1. Dernek üyelerinin ortak değerlerini belirlemek amacıyla uygulamaya yönelik kararlar alarak üyelerin onayına sunar.

 2. Kurula gelen ihlal şikâyetlerini değerlendirerek yazılı olarak yönetim kuruluna ve taraflara iletir.

 3. Gerekli gördüğü hallerde tüm üyeleri toplantı yoluyla ya da yazılı olarak bilgilendirir.

 4. Dernek üyelerinin arasında çıkabilecek olan anlaşmazlıklarda taraflar arasında arabuluculuk yapar.

 5. Dernek tüzüğünün 9. maddesinde belirtilen dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren halleri inceleyerek yönetim kuruluna rapor sunar.

 6. Değerlendirmelerinde herhangi bir ihlal olduğu sonucuna ulaşırsa, aşağıdaki disiplin amaçlı yaptırımlardan birinin uygulanmasını yönetim kuruluna önerir.

  • Uyarı

  • Kınama

  • Üyeliğin askıya alınması

  • Dernekten ihraç

 7. Bir etik kurul üyesi, üyelerin üçte ikisinin yazılı talebiyle görevden uzaklaştırılabilir.

 

Temsilcilikler

Madde 24:       Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla genel kurul kararıyla temsilcilikler açabilir. Temsilciliğin adresi yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik dernek genel kurulunda temsil edilmez.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLER

 

Gelirler

Madde 25:       Derneğin gelirleri şunlardır;

 1. Üye Ödentileri: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık aidat alınır. Bunların miktarlarını belirlemeye ve bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu konuda aldığı kararı üyelere duyurur.

 2. İktisadi İşletme Gelirleri:

  1. Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelir.

  2. Dernek mal varlığından elde edilen gelir.

  3. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari işletme faaliyetlerinden elde edilen kazançlar.

 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ve yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 4. Diğer gelirler

 

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 26:       Gelir ve gider belgeleri;

 1. Dernek gelirleri alındı belgesi, banka dekontu ya da banka hesap özeti ile toplanır.

 2. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. 

 3. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. 

 4. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve süreli olarak yetki belgeleri düzenlenir.  Dernek adına gelir tahsil edecek bu kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin İl Dernekler Müdürlüğü’ne verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

 5. Yönetim kurulu asli üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 27:       Derneğin tutması zorunlu olduğu defter ve kayıtlar Dernekler Yönetmeliğine göre belirlenir. Bu defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü’nden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

 

Derneğin Borçlanma Usulü

Madde 28:       Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde üyelerin salt çoğunluluğunun e-posta yoluyla yazılı onayını almak koşuluyla yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 29: Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan “Dernek Beyannamesi” yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

 

İç Denetim

Madde 30:       Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

İç Yönetmelik

Madde 31:       Dernek tüzüğünde, yeterli açıklık bulunmayan hallerde, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerin, tüm dernek faaliyetleriyle ilgili işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla, tek veya ayrı ayrı metinler hazırlanıp, üyelerin onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak iç yönetmelikler çıkarılabilir.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 32:       Tüzük değişikliği sadece genel kurul kararı ile yapılabilir.

 1. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı aranır.

 2. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 3. Her iki toplantıda da tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir.

 

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 33:       Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 1. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin olumlu oyu aranır.

 2. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir.

 3. Tasfiye İşlemleri genel kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulu tarafından yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

 4. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halindeki Film ve Sahne Tasarım Ekipleri Derneği” ibaresi kullanılır.

 5. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse, derneğin amacına en yakın amacı güden bir sivil toplum örgütüne veya vakfa devredilir.

 6. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 34:       Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 34 (otuz dört) maddeden ibarettir.

bottom of page